#banking-glossary | 1 min read

Sesotho Banking Glossary

By TymeBank - 09 September, 2021

Tlwaetso ya App
Hona ke ha o bula akhaonte ya TymeBank ka app ya TymeBank, eo o tla be o e daonloutile ho tswa ho Google Play, App Store kapa AppGallery. Ha o bula akhaonte o sebedisa app ya TymeBank app, ho bolokehile mme ho sireletsehile hobane e sebedisa tlhalohanyo ya sefahleho ho netefatsa hore ehlile ke wena.

Kiosk
Di-kioski tsa TymeBank ke matlwana a mnyane, a nakwana, a ikemetseng a le mang moo o ka bulang akhaonte ya TymeBank, wa lata karete ya hao ya mahala ya debite ya Visa, wa ntjhafatsa boemo ba profaele ya hao le tse ding tse ngata. Kiosk ya TymeBank ha se ATM, kahoo o ke ke wa kgona ho ntsha tjhelete kapa wa diphosita tjhelete ho kioski. Leha ho le jwalo, o ka hula tjhelete mahala ho di-teller tsohle tsa Pick n Pay le tsa Boxer ka karete ya hao ya TymeBank.

USSD
USSD e emetse “unstructured supplementary service data”. Ke mofuta wa theknoloji ya dikgokahano e tsamaisang ditshebeletso tsa ditjhelete ho ya ho diselefounu. Ha o letsetsa nomoro e nang le * qalong le # qetellong, o sebedissa USSD.

ATM
Automated teller machine (ATM) ke motjhini o o dumellang ho etsa ditshebetso tsa motheo tsa ho banka, tse jwalo ka ho hula le ho diphosita tjhelete, ntle le ho kena ka bankeng kapa ho thuswa ke mosebeletsi wa banka. O ka sebedisa ATM ya banka efe kapa efe ho hula tjhelete akhaonteng ya hao ya TymeBank.

EFT
Electronic funds transfer (EFT) e tlosa tjhelete ho tloha akhaonteng e nngwe ho ya ho e nngwe ka tshebediso ya neteweke ya elektroniki ya khomphutha. Ditshebetso tsa EFT di boetse di bitswa ho banka se-elektroniki kapa ho banka ka inthanete mme ho ka etswa ka ho kena ho profaele ya hao ya ho banka ekaba ka khomphutha ya hao kapa ka selefounu. Ho fumana tjhelete ka mokgwa o potlakileng ho feta, etsa ditefo tsa EFT pakeng tsa 8am le 3pm hara beke, ho sa kenyelletse matsatsi a phomolo.

Saswitch
Saswitch ke moralo wa ho fetofetola o o dumellang ho sebedisa ekaba ATM efe kapa efe ho hula kapa ho diphosita tjhelete, ho sa natswe na o ingodisitse le banka efe.

Diphositi e otlolohileng
Mofuta ona wa diphositi o o dumella ho lefa bahiruwa ka mokgwa wa elektroniki. Kamora hore o tsamaise dibuka tsa mekgolo, o tsebisa mofani wa tshebeletso wa di-diphositi tse otlolohileng ka palo eo o batlang hore e kengwe akhaonteng ya banka ya mohiruwa e mong le e mong, ebe mofani wa tshebeletso wa di-diphositi tse otlolohileng o fetisetsa tjhelete eo ho diakhaonte tsa bahiruwa ka letsatsi la ho kgola.

Diphetiso tsa waya 
Diphetiso tsa waya ke tsela e potlakileng ya ho romela tjhelete. Hangata di sebediswa bakeng sa ditefo tse kgolo tseo eseng tsa kgafetsa, ka ha ho na le tefiso e tsamayang le tsona. O ka nna wa sebedisa diphetiso tsa waya ho lefa barekisi, kapa ho etsa peeletso e kgolo bakeng sa moaho kapa thepa.

Dintlha tsa Smart Shopper
Tsena ke dintlha tsa tshepahalo tsa Pick n Pay tse o ka di kgolang ha o swaepa le ho lefa ka karete ya hao ya debite ya TymeBank lebenkeleng lefe kapa lefe la nnete kapa la online. O ka sebedisa dintlha tsa hao tsa Smart Shopper ho Pick n Pay efe kapa efe.

Netefatso ya se-biometric le tlhwayo ya sefahleho
Netefatso ya se-biometric e bolela theknoloji ya tshireletso e sebedisang dibopeho tsa sebaeloji tsa motho, tse jwalo ka kgatiso ya monwana, ho netefatsa boitsebiso ba bona. Tlhwayo ya sefahleho ke mokgwa o mong wa netefatso ya se-biometric, moo dintlha tsa sefahleho sa motho di sebediswang ho netefatsa boitsebiso ba hae.

Netefatso ya dintlha tse pedi
Netefatso ya dintlha tse pedi ke mokgwa wa elektroniki wa netefatso o o fang phihlello ho tlhahisoleseding ya hao ya botho hang ha o se o netefaditse boitsebiso ba hao ka dikarolwana tse pedi tsa bopaki. Ho fana ka mohlala, ha o etsa tefo ho app ya TymeBank, o tla fihlella akhaonte ya hao ka tlhwayo ya sefahleho kapa ka pin ya hao. O tla boela o romelwa pin ya nako-e le-nngwe ka SMS ho netefatsa hore ke wena motho ya batlang ho etsa tefo eo.

Phaello
Phaello ho akhaonte ya hao ya polokelo e bolela palo ya tjhelete eo banka e o lefang yona bakeng sa ho tshwara tjhelete ya hao ka bankeng. Phaello e tsebiswa ka phesente e amohelwang selemo le selemo bakeng sa ho boloka tjhelete ya hao ka akhaonteng ya hao. Ka TymeBank, o ka amohela ho fihla ho 8% ya phaello ka selemo ho tjhelete e akhaonteng ya hao ya GoalSave.

Phaello e amohetsweng
Phaello e amohetsweng ke palo ya phaello eo o e amohetseng nakong e itseng ho tswa ho dipolokelo, mme o e lefuwa ka letoto la ditefo tsa kgafetsa. Ho fana ka mohlala, haeba o beha R1 000 ka akhaonteng ya hao ya GoalSave, o tla amohela phaello ya R80 nakong ya selemo se le seng haeba o tshwaneleha bakeng sa sekgahla sa phaello sa 8% sa GoalSave.

Phaello e kopaneng
Phaello e kopaneng e bolela feela hore o fumana phaello hodima dipolokelo tsa hao mme hape, qetellong, o e fumana hodima phaello eo dipolokelo tseo di e amohelang. Ha o qala ho boloka esale nako, o tla kgona ho amohela phaello e kopaneng e ngata le ho feta. 

Get the app.
Get the account.

Download the TymeBank app to open your free bank account in less than 5 min. No paperwork. No stress.

Download the TymeBank app now:

Download on the App StoreGet it on Google PlayExplore it on AppGallery