#banking-glossary | 1 min read

Isindebele Banking Glossary

By TymeBank - 09 September, 2021

I-App onboarding
Kulokha nawuvula i-akhawunthi ye-TymeBank ngokusebenzisa i-app ye-TymeBank, ozabe uyikhuphe ku-Google Play, ku-App Store nofana ku-AppGallery. Lokha nawuvula i-akhawunthi ngokusebenzisa i-app ye-TymeBank, kuphephile begodu kuvikelekile ngombana isebenzisa isifanisabuso ukuqinisekisa bonyana unguwe.

IKiyoski
Ama-kiyoski we-TymeBank mancani, ngewesikhatjhana, aziinkghudlhwana ezijame zodwa lapho ungavula khona i-akhawunthi ye-TymeBank, ungayokuthatha ikarada le-Visa lasimahla lokukhupha imali, ungakhuphula khona ubujamo bephrofayili yakho nokhunye okunengi. I-kiyoski ye-TymeBank akusiyo i-ATM, ngalokho-ke angekhe ukhuphe nofana ufake imali kukiyoski. Ngokunjalo, ungakhupha imali simahla kubamukelimali bazo zoke iintolo zakwa-Pick n Pay nezakwa-Boxer ngekarada lakho le-TymeBank.

I-USSD
I-USSD ijamele “ihlelo lesingezelelo sedatha elingakahleleki”. Yindlela yobuqharhaqharha yokuthintana ethumela iinsiza zemali kibofunjathwako. Lokha nawukghodlha inomboro ene-* ekuthomeni neno # ekugcineni, usebenzisa i-USSD.

I-ATM
Mtjhini osimukelimali ngokuzenzakalelako (i-ATM) mtjhini okukghonakalisa bonyana ukwazi ukudlulisa iimfuneko zakho zebhanga ezisisekelo, njengokukhupha nokufaka imali, ngaphandle kobana ungene ngebhanga nofana usizwe mumemukelimali webhanga. Ungasebenzisa i-ATM yanofana ngiyiphi ibhanga ukukhupha imali ku-akhawunthi yakho ye-TymeBank.

I-EFT
Ukudluliswa kwemali bu-elekthronikhi (i-EFT) kutjhidisa imali ku-akhawuthi enye uyise kenye bu-elekthronikhi ngokwethungelelwano lemitjhiningqondo. Ukudluliswa kwemali nge-EFT kwaziwa ngokubulunga bu-elekthronikhi nofana ukubulunga nge-inthanethi, kungenziwa ngokungena kuphrofayili yebhanga yakho kumtjhiningqondo nakufunjathwako wakho. Ukuthola imali msinyazana, bhadala nge-EFT phakathi kuka-8am no-3pm emalangeni weveke, ngaphandle kwamaholideyi.

I-Saswitch
I-Saswitch lihlelo lokutjhentjha elikuvumela bonyana ungasebenzisa nofana ngiyiphi i-ATM ukukhupha nofana ukufaka imali, kungayi ngokobana ngiyiphi ibhanga ozitlolise nayo.

Ukufaka imali bunqopha
Leli lihlobo lokufaka imali elikuvumela bonyana ubhadale abasebenzi bakho bu-elekthronikhi. Ngemva kwekambiso yerhelo lokubhadela, wazisa umnikeliinsiza ngenani lemali ezakufakwa ku-akhawunthi yomsebenzi ngamunye ngelanga lokurhola.

Ama-Wire transfer
Ama-Wire transfer ayindlela erhabako yokuthumela imali. Asetjenziselwa khulu iimbadela ezikulu ezenziwa qobe, ngombana kunembadelo ebandakanyekako. Ungasebenzisa ama-wire transfer ukubhadala abathengisiindleleni, nofana imali ekulu yokubhadela umakhiwo nofana iintlabagelo.

Amaphuzu nge-Smart Shopper
Amaphuzu lawa amaphuzu wokuthembeka wakwa-Pick n Pay owathola lokha nawuswayiphako ubhadala ngekarada lakho lokukhupha imali le-TymeBank ngokwakho nofana esitolo se-inthanethi. Ungasebenzisa amaphuzu wakho we-Smart Shopper kunofana ngiyiphi i-Pick n Pay.

Ukuqiniselisa ifuzo nesifanisabuso
Ukuqinisekisa ifuzo kunqophise evikelweni lobuqharhaqharha elisebenzisa amatshwayo aphathelene nesibumbeko somuntu, ukugadangiswa komuno, ukuqinisekisa ubunjalo babo. Isifanisabuso ngenye indlela yokuqinisekisa ifuzo, lapho amatshwayo wobuso bomuntu asetjenziselwa ukuqinisekisa ubunjalo bomuntu.

Ukuqinisekisa okumaphuzu-mabili
Ukuqinisekisa okumaphuzu-mabili yindlela yobu-elekthronikhi ekghonakalisa bonyana ukwazi ukufikelela imininingwana yakho lokha ungaqinisekisa ubunjalo bakho neenquntu ezimbili zobufakazi. Isibonelo, lokha nawenza imbadela ku-app ye-TymeBank, uzakufikelela i-akhawunthi yakho ngokudlulisa kusifanisabuso nofana ku-pin yakho. Godu uzakuthunyelwa i-pin yesikhatjhana nge-SMS ukuqinisekisa bonyana unguye umuntu ofuna ukwenza idlulisomali.

Amakonyana
Amakonyana aku-akhawunthi yemali yakho oyongileko atjho inani lemali ibhanga ekubhadela lona mayelana nokubeka imali yakho ebhanga. Amakonyana akhulunyiswa ngokwamaphesendi azuziweko qobe mnyaka wokubeka imali yakho ku-akhawunthi yakho. Ku-TymeBank, ungazuza ukufikela ku-8% yamakonyana qobe mnyaka emalini eku-akhawunthi yakho ye-GoalSave.

Amakonyana azuziweko
Amakonyana azuziweko alinani lamakonyana owazuzileko ngesikhathi esikhethekileko ekongeni, begodu ubhadelwa wona ngokomlandelande ojayelekileko. Isibonelo, nangabe ufaka i-R1 000 ngaku-akhawunthi yakho ye-GoalSave, uzakuzuza i-R80 emakonyana esikhathini esingangomnyaka nangabe uyafaneleka ukuthola i-8% yesilinganiso senzuzo yamakonyana we-GoalBank.

Ihlanganisela yamakonyana
Ihlanganisela yamakonyana ngobulula itjho ukuzuza amakonyana emalini yakho oyongileko bese godu, ngokunjalo, naphezu kwamakonyana azuzwe emalini eyongiweko. Lokha nawuthoma ukonga kusese nesikhathi, ungakghona ukuthola ihlanganisela yamakonyana angaphezulu.

Get the app.
Get the account.

Download the TymeBank app to open your free bank account in less than 5 min. No paperwork. No stress.

Download the TymeBank app now:

Download on the App StoreGet it on Google PlayExplore it on AppGallery