#banking-glossary | 1 min read

Sepedi Banking Glossary

By TymeBank - 09 September, 2021

Tlwaetšo ya App
Se se bolela ge o bula akhaonte le TymeBank o diriša app ya TymeBank, yeo o tla bego o e taoneloutile go tšwa go Google Play, App Store goba AppGallery. Ge o bula akhaonte o diriša app ya TymeBank, e bolokegile gape e šireletšegile ka ge e diriša selemoga sefahlego go netefatša gore ke wena wena.

Kioseke
Di-kioseke tša TymeBank ke mapokisana a go ikemela a mannyane, a nakwana fela moo o ka kgonago go bula akhaonte ya TymeBank, wa hwetša karata ya gago ya mphiwafeela ya debit ya Visa, wa mpshafatša le go kaonafatša boemo bja porofaele ya gago le tše dingwe gape tše ntši. Kiosk ya TymeBank ga se ATM, ka go realo o ka se kgone go ntšha goba go tsenya tšhelete mo kioskeng. Le ge go le bjalo, o ka kgona go ntšha tšhelete mahala kua go di-teller tša Pick n Pay le Boxer o diriša karata ya gago ya TymeBank.

USSD
USSD e emetše “unstructured supplementary service data”. Ke mohuta wa thekenolotši ya dipoledišano woo o fihlišago ditirelo tša ditšhelete dillathekeng. Ge o leletša nomoro yeo e nago le * mo mathomong le # kua mafelelong, o diriša USSD.

ATM
Motšhene wa thelara wa boitirišo “automatic teller machine” (ATM) ke motšhene woo o go kgontšhago go dira ditiragalo tša motheo tša go panka, tša go swana le go ntšha le go tsenya tšhelete, ntle le go tsena ka pankeng goba go thuša ke thelara ya ka pankeng. O ka diriša ATM ya panka efe goba efe go ntšha tšhelete go tšwa akhaonteng ya gago ya TymeBank.

EFT
Phetišetšo ya ditšhelete ka mokgwa wa seelektroniki “electronic funds transfer” (EFT) e šutiša tšhelete go tloga akhaonteng ye nngwe go ya go ye nngwe ka mokgwa wa seelektroniki mo go neteweke ya dikhomphutha. Diphetišetšo tša EFT gape di tsebja bjalo ka go panka ga seelektroniki goba go panka inthaneteng gomme go ka dirwa ka go tsenela ka gare go porofaele ya gago ya go panka mo go khomphutha goba sellathekeng tša gago. Go hwetša ditšhelete ka pejana, dira ditefelo tša EFT magareng ga xx le xx mo matšatšing a beke, go sa akaretšwe matšatši a boikhutšo.

Saswitch
Saswitch ke mokgwatirišo wa phetolelo “switching” woo o go kgontšhago go diriša bontši ATM efe goba efe go ntšha le go tsenya tšhelete, go sa lebelelwe gore naa o ngwadišitšwe le panka efe.

Thomelo ditšhelete thwii 
Mohuta wo wa thomelo ya ditšhelete o go dumelela go lefa bašomedi ka mokgwa wa seelektroniki. Ka morago ga gore o sepetše megolo, o tsebiša moabatirelo wa thomelo thwii ya ditšhelete ka ga hlwahlwa ya tšhelete yeo e swanetšego go tsenywa ka akhaonteng ya mošomedi yo mongwe le yo mongwe, gomme moabatirelo wa thomelo thwii ya ditšhelete o fetišetša ditšhelete tšeo go diakhaonte tša bašomedi ka letšatši la megolo.

Diphetišetšo ka mogala
Diphetišetšo ka mogala ke tsela ya ka pejana ya go romela tšhelete. Gantši di dirišwa bakeng sa ditefelo tše kgolo tšeo e sego tša kgafetša kgafetša, gomme go na le tefedišo yeo e tsenywago. O ka nna wa diriša di-wire transfer go lefa baabatirelo, goba bjalo ka tšhelete ya tiišetšo bakeng sa moago goba setlabelo.

Dintlha tša Smart Shopper
Dintlha tše ke dintlha tša botshepegi tša Pick n Pay gomme o ka di hwetša ge o swaepa le go lefa ka karata ya gago ya debit ya TymeBank mo lebenkeleng lefe goba lefe la moago wa mannete goba la inthaneteng. O ka diriša dintlha tša Smart Shopper kua go Pick n Pay efe goba efe.

Tiišetšo ya payometriki le temogo ya sefahlego
Tiišetšo ya payometriki e bolela ka ga thekenolotši ya tšhireletšo yeo e dirišago dilo tša motho tše bjalo ka dikgatišo tša menwana, go tiišetša gore ke yo a rego ke yena. Temogo ya sefahlego ke o mongwe wa mekgwa ya payometriki, moo ditshobotsi tša motho di dirišwago go tiišetša gore ke yo a rego ke yena.

Tiišetšo ya difaktoro tše pedi|
Tiišetšo ya difaktoro tše pedi ke mokgwa wa tiišetšo wa seelektroniki woo o go fago phihlelelo go tshedimošo ya gago ge o šetše o tiišeditše gore o yo o rego o yena ka dikarolo tše pedi tša bohlatse. Mohlala, ge o dira tefelo mo go app ya TymeBank, o tla kgona go fihlelela akhaonte ka temogo ya sefahlego goba PIN ya gago. O tla romelwa PIN ya nako e tee fela ka tirišo ya SMS go tiišetša gore o motho yo a swanetšego go dira tiragatšo.

Tswala
Tswala mo go akhaonte ya gago ya dipolokelo e bolela ka ga hlwahlwa ya tšhelete yeo panka e go lefelago bakeng sa go boloka tšhelete ya gago le panka. Tswala e bolelwa ka mokgwa wa dipersente tšeo o di hwetšago ka ngwaga bakeng sa go boloka tšhelete ya gago ka akhaonteng. Ka TymeBank, o kgona go ka hwetša tswala ya go fihla go 8% ka ngwaga mo tšheleteng ya gago yeo e lego akhaonteng ya gago ya GoalSave.

Tswala yeo o e hwetšago
Tswala yeo o e hwetšago ke hlwahlwa ya tswala yeo o e hwetšago mo nakong ye e itšego go tšwa go dipoloko, gomme o tla e lefelwa ka molokoloko wa ditefelo tša kgafetša kgafetša. Mohlala, ge o ka tsenya R1 000 mo go akhaonte ya gago ya GoalSave, o tla hwetša tswala ya R80 mo nakong ya sebaka sa ngwana ge eba o swanelega gore o ka amogela reiti ya tswala ya GoalSave ya 8%.

Tswala godimo ga tswala
Tswala godimo ga tswala ka bokopana e bolela gore go hwetša tswala mo dipolokong tša gago gomme gape, mafelelong mo go tswala yeo o e hwetšago mo dipolokong tšeo. Se se bolela gore ge o ka thoma go boloka nako e sa le gona, ke gona moo o tla kgonago go hwetša bontši bja tswala ya godimo ga tswala. 

Get the app.
Get the account.

Download the TymeBank app to open your free bank account in less than 5 min. No paperwork. No stress.

Download the TymeBank app now:

Download on the App StoreGet it on Google PlayExplore it on AppGallery