#banking-glossary | 1 min read

Setswana Banking Glossary

By TymeBank - 09 September, 2021

Tiriso ya app
Ke fa o bula akhaonto ya TymeBank o dirisa app ya TymeBank e o e laisolotseng mo Google Play, App Store kgotsa AppGallery. Fa o bula akhaonto o dirisa app ya TymeBank, go babalesegile e bile go sireletsegile ka gonne e sekaseka sefatlhego sa gago go lemoga gore ke wena.

Kiosk
Di-kiosk tsa TymeBank ke ditafole tse dinnye, tse di kgonang go sutisiwa, tse di ikemetseng ka esi kwa o ka bulang teng akhaonto ya TymeBank, kwa o ka tsayang teng karata ya gago ya mahala ya Visa, kwa o ka tlhabololang seemo sa porofaele ya gago ya banka le go dira dilo tse dingwe. Kiosk ya TymeBank ga se ATM, ka jalo o ka se goge madi kgotsa wa diphosita madi kwa kiosk. Le fa go le jalo, o ka goga madi mahala kwa bathong ba go duelwang mo go bone kwa Pick n Pay le Boxer ka karata ya gago ya TymeBank.

USSD
USSD e emela “unstructured supplementary service data”. Ke mofuta wa thekenoloji ya tlhaeletsano o o tlisang ditirelo tsa madi mo diselefounung. Fa o leletsa nomoro e e nang le * kwa tshimologong le # kwa bofelong, o dirisa USSD.

ATM
Motšhine wa madi (ATM) ke motšhine o o dirang gore o kgone go dira ditiro tse di tlwaelegileng tsa banka, jaaka go goga le go diphosita madi, ntle le go tsena mo teng ga banka kgotsa go thusiwa ke motho yo o amogelang madi mo bankeng. O ka dirisa ATM ya banka nngwe le nngwe go goga madi mo akhaontong ya gago ya TymeBank.

EFT
Electronic funds transfer (EFT) e ntsha madi mo akhaontong e nngwe e a tsenya mo go e nngwe ka mokgwa wa seeleketeroniki ka mafaratlhatlha a dikhomphiutara. Go fetisa madi ka EFT gape go bidiwa go banka ka mokgwa wa seeleketeroniki kgotsa go banka ka inthanete mme go ka dirwa ka go tsena mo porofaeleng ya gago ya banka mo khomphiutareng kgotsa mo selefounung ya gago. Gore o amogele madi ka bonako, dira dituelo tsa EFT magareng ga xx le xx mo gare ga beke, mme seno ga se akaretse malatsi a boikhutso a setšhaba.

Saswitch
Saswitch ke thulaganyo ya go tšhentšha e e dirang gore o kgone go dirisa mo e ka nnang ATM nngwe le nngwe go goga kgotsa go diphosita madi, go sa kgathalesege gore o dirisa banka efe.

Go diphosita madi ka tlhamalalo 
Mofuta ono wa go diphosita madi o go letla go duela bathapiwa ba gago ka mokgwa wa seeleketeroniki. Fa o sena go feleletsa dituelo tsa badiri, o itsise motlamedi wa gago wa tirelo wa didiphositi tse di dirwang ka tlhamalalo ka madi a a tshwanetseng go tsena o akhaontong ya banka ya mothapiwa mongwe le mongwe, mme motlamedi wa tirelo wa didiphositi tse di dirwang ka tlhamalalo o fetisetsa madi ao mo diakhaontong tsa bathapiwa ka letsatsi la tuelo.

Di-wire transfer 
Di-wire transfer ke tsela e e bonako ya go romela madi. Di dirisiwa thata go dira dituelo tse dikgolo, tse di sa dirweng ka gale, ka gonne tirelo eno e a duelelwa. O ka dirisa di-wire transfer go duela barekisi, kgotsa go duela madi a mantsi a diphositi go duelela kago kgotsa ditlamelo.

Di-point tsa Smart Shopper
Di-point tseno ke tse o di bonang fa o reka kwa Pick n Pay mme o di fiwa fa o swaepa o duela ka karata ya gago ya TymeBank ya debiti mo lebenkeleng la mmatota kgotsa mo lebenkeleng la mo inthaneteng. O ka dirisa dintlha tsa gago tsa Smart Shopper kwa Pick n Pay nngwe le nngwe.

Netefatso e e dirisang dikarolo tsa mmele le tshekatsheko ya sefatlhego
Netefatso e e dirisang dikarolo tsa mmele ke thekenoloji ya tshireletso e e dirisang dikarolo tsa mmele wa motho, tse di jaaka dikgatiso tsa menwana, go supa gore ke ene. Tshekatsheko ya sefatlhego ke mokgwa o mongwe wa netefatso e e dirisang dikarolo tsa mmele, e e dirisang ditebego tsa motho tsa sefatlhego go tlhomamisa gore ke ene.

Netefatso ya dikarolo tse pedi
Netefatso ya dikarolo tse pedi ke mokgwa wa netefatso ya seeleketeroniki o o dirang gore o kgone go bona tshedimosetso ya gago ya sebele fa o sena go tlhomamisa gore o mang ka bosupi jo bo dikarolo pedi. Ka sekai fa o duelela sengwe mo app ya Tymebank, o tlaa kgona go tsena mo akhaontong ya gago o dirisa tshekatsheko ya sefatlhego kgotsa pin ya gago. Gape o tlaa romelelwa pin e e romelwang gangwe fela ka SMS go tlhomamisa gore ke wena motho yo o batlang go dira sengwe mo akhaontong.

Morokotso
Morokotso mo akhaontong ya gago ya polokelo ke madi a banka e go duelang one ka gonne o beile madi a gago mo bankeng. Morokotso o tsenngwa ka diperesente tse o di boneng ka ngwaga ka go boloka madi a gago mo akhaontong ya gago. Mo TymeBank, o ka bona morokotso o o fitlhang go 8% ka ngwaga mo mading a a mo akhaontong ya gago ya GoalSave.

Morokotso o o bonweng
Morokotso o o bonweng ke madi a morokotso a o a boneng mo pakeng e e rileng ya nako mo mading a o a bolokileng, mme o a duelwa ka dituelo tse di tlhomaganang tsa ka gale. Ka sekai, fa o tsenya R1 000 mo akhaontong ya gago ya GoalSave, o tlaa bona morokotso wa R80 mo pakeng ya ngwaga fa e le gore o tshwanelegela selekanyo sa morokotso wa GoalSave sa 8%.

Morokotso mo godimo ga morokotso
Morokotso mo godimo ga morokotso ke morokotso o o o bonang mo mading a o a bolokileng mme gape le mo morokotsong o o bonwang ke madi ao a a bolokilweng. Fa o simolola go boloka madi go sale gale, o tlaa kgona go bona morokotso o montsi mo godimo ga morokotso. 

Get the app.
Get the account.

Download the TymeBank app to open your free bank account in less than 5 min. No paperwork. No stress.

Download the TymeBank app now:

Download on the App StoreGet it on Google PlayExplore it on AppGallery