#banking-glossary | 1 min read

Siswati Banking Glossary

By TymeBank - 09 September, 2021

I-App onboarding
Loku kungesikhatsi nawuvula i-akhawunti yakaTymeBank ngekusebentisa i-TymeBank app, lotawube uyidawunilode ku-Google i-Play, i-App Store nome ku-AppGallery. Nawuvula i-akhawunti usebentisa i-TymeBank app, kuphephile futsi kuvikelekile ngobe isebentisa kubuka timphawu tebuso bakho kucinisekisa kutsi nguwe.

I-Kiosk
Ema-kiosk eTymeBank mancane, esikhashana, atindlwana letitimele todvwa lapho ungafike uvule khona i-akhawunti yase-TymeBank, utsatse likhadi lakho leVisa ledebhithi mahhala, ulungise simo sephrofayli yakho nalokunyenti. I-kiosk yakaTymeBank ayisiyo i-ATM, ngako-ke ngeke ukhone kukhipha nome kudiphozitha ikheshi e-kiosk. Nanome kunjalo, ungamkhipha kheshi mahhala kuwo onkhe ema-teller akaPick n Pay naseBoxer ngekusebentisa likhadi lakho laka-TymeBank.

I-USSD
I-USSD imele “i-unstructured supplementary service data”. Yindlela yekuchumana ngetheknoloji leletsa tinsita tetimali kubomakhalekhikhini. Nawushaya inombolo lene-* ekucaleni bese iba ne-# ekugcineni, kusho kutsi usebentisa i-USSD.

I-ATM
Umshini lotentekelako wekukhipha imali (i-ATM) ngumshini lowenta kutsi ukhone kutsi wente tinchubo tekubhanga letimcoka, letifanana nekukhipha nekufaka imali, ngaphandle kwekutsi ute ungene ngekhatsi ebhange nome udzimate usitwe sisebenti sasebhange. Ungasebentisa nome ngabe nguyiphi i-ATM yelibhange kutsi ukhokhe imali yakho leku-akhawunti yakho yakaTymeBank.

I-EFT
Kundluliswa kwetimali nge-elekthroniki (i-EFT) kususa imali kulenye i-akhawunti uyise kulenye ngendlela ye-elekthroniki ngekusebentisa inethiwekhi yangcondvomshini. Tinchubo tekubhanga nge- EFT tiphindze futsi tatiwe ngekutsi kubhanga nge-elekthroniki nome kubhanga ngekusebentisa i-inthanethi futsi ungakwenta loko ngekutsi ungene kuphrofayali yakho yekubhanga ngekusebentisa ngcondvomshini wakho nome makhalekhikhini wakho. Kute utfole timali ngekushesha, yenta tinkhokhelo takho nge-EFT emkhatsini wa-8am na-3pm ngemalanga eliviki, ngaphandle kwemalanga emaholideyi.

I-Saswitch
I-Saswitch luhlelo lwekuntjintja lolukuvumela kutsi usebentise nome ngabe nguyiphi i-ATM kutsi ukhokhe imali nome udiphozithe imali lengukheshi, akukhatselekile kutsi ubhalise naliphi libhange.

Kudiphozitha ngco 
Loluhlobo lwekudiphozitha lukuvumela kutsi ukhokhele tisebenti ngekwe-elekthroniki. Ngemuva kwekusebenta luhlelo lwekutikhokhela, watisa umetfulinsita wakho wekudiphozitha ngco ngesamba lekumele kutsi sifakwe e-akhawuntini yasebhange yaleso naleso sisebenti, bese-ke umetfulinsita wekudiphozitha ngco wendlulisa leyo mali kutsi ingene ku-akhawunti yasebhange lesisebenti ngelusuku lwekuhola.

Ema-wire transfer 
Ema-wire transfer tindlela letiphangisako tekutfumela imali. Loluhlobo lusetjentiselwa kutfumela tinkhokhelo letinkhulu, futsi letingentiwa njalo njalo ngobe kunemali lekhokhwako kwenta loko. Ungasebentisa ema-wire transfer kukhokhela batsengisi, nome kwenta inkhokhelo lenkhulu yesakhiwo nome yemphahla.

Emaphuzu e-Smart Shopper
Lawa ngemaphuzu akaPick n Pay ekwetsembeka longawatfola nawuswayipha ukhohe ngekusebentisa likhadi lakho lakaTymeBank ledebhithi nome ngabe ngukusiphi sitolo longaya kuso nome sitolo lesiku-inthanethi. Ungawasebentisa utsenge ngemaphuzu akho e-Smart Shopper kunoma ngabe ngukumuphi Pick n Pay.

Kucinisekisa kwe-biometric nekusebentisa kubuka timphawu tebuso kucinisekisa kutsi nguwe.
Kucinisekisa kwe-biometric kusho kuvikela kwetheknoloji lokusebentisa timphawu letiphilako temuntfu, njengemavengevenge emino, kute kucinsekiswe buwena. Kubuka timphawu tebuso ngulenye yetindlela tekucinisekisa kwe-biometric kutsi nguwe, lapho timphawu tebuso tisetjentiselwa kucinisekisa bunguwe.

I-two-factor authentication
I-two-factor authentication yindlela ye-elekthroniki yekucinisekisa lekunika kufinyelela kulwatiso lwebuwena nasewucinisekise buwena bakho ngebufakazi lobubili. Sibonelo, nawukhokha ku-app yeTymeBank, utawufinyelela ku-akhawunti yakho ngekusebentisa kubukwa buso nome ngephini. Uphindze futsi utfunyelelwe nge-SMS iphini yesikhatsi sinye kute ucinisekise kutsi unguye yini lomuntfu lofuna kwenta lenchubokubhanga.

Imalintalo
Imalintalo ku-akhawunti yakho yekonga kushiwo samba semali libhange lelikukhokhela yona ngekugcina imali yakho kulelo bhange. Imalintalo ichazwa ngemaphesenti lowazuze ngemnyaka ngenca yekugcina imali yakho ku-akhawunti yakho. KaTymeBank, uzuza 8% wemalintalo ngemnyaka ngemali yakho leku-akhawunti i-GoalSave.

Imalintalo lezuziwe
Imalintalo lezuziwe samba semalintalo loyizuzile ngesikhatsi lesitsite ku-akhawunti yekonga, futsi ukhokhelwa yona ngeluchungechunge letinkhokhelo letenteka njalo. Sibonelo, nangabe ubeka R1 000 ku-akhawunti ye-GoalSave, utawuzuza R80 imalintalo ngemuva kwesikhatsi lesingangemnyaka nangabe uyafaneleka ngu-8% wemalintalo ye-GoalSave.

Imalintalomphindza
Imalintalomphindza kusho kuzuza imalintaloemalini yakho loyongile kanye futsi, ekugcineni kulemalintalo leyo mali loyongile leyizuzile. Nawuphangise wacala konga imali yakho, utawuzuza imalintalomphindza lenyenti.

Get the app.
Get the account.

Download the TymeBank app to open your free bank account in less than 5 min. No paperwork. No stress.

Download the TymeBank app now:

Download on the App StoreGet it on Google PlayExplore it on AppGallery